Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ đồ bộ máy UBND :

Chủ tịch :

                                                                         

Họ tên: Hoàng Thanh Xuất

Email : xuatht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 13/10/1969

Số điện thoại : 0989889827

Lĩnh vực phuc trách :Nội vụ, GDĐT, GTVT, Dân tộc, LĐTB-XH, Văn hóa, TDTT,Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Phó chủ tịch

                                                                

Họ tên :Nguyễn Quang Huy

Email :huynq.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 10/10/1965

Số điện thoại : 987636647

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp, công thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường

Tư pháp 

                          

Họ tên :Ma Văn Khiêm

Email : khiemmv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :12/7/1978

Số điện thoại : 0686848155

Lĩnh vực phụ trách :Tư pháp - hộ tịch

                         

Họ tên :Ma Văn Thêu

Email : theumv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 4/11/1963

Số điện thoại :01688983711

Lĩnh vực phụ trách : Tư pháp - hộ tịch

Nội vụ

                       

Họ tên :Hoàng Huy Vĩ

Email :vihh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 20/5/1983

Số điện thoại:0986681333

Lĩnh vực phụ trách : Nội vụ

Giáo dục 

                       

Họ tên :Hoàng Thị Hà

Email :haht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 29/9/1978

Số điện thoại:0946341857

Lĩnh vực phụ trách :Giáo dục và đào tạo

Công chức Địa chính - Xây dựng NN - MT

                       

Họ tên: Dương Đức Vũ 

Email :vudd.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh :4/10/1981

Số điện thoại :01635727982

Lĩnh vự phụ trách :Giao thông vận tải

Công chức Văn phòng - Thống kê

                       

Họ tên :Hoàng Huy Vĩ

Email :vihh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 20/5/1983

Số điện thoại:0986681333

Lĩnh vực phụ trách : Dân tộc

Công chức Văn hóa - Xã hội

                               

Họ tên :Hoàng Thị Hà

Email :haht.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày sinh : 29/9/1978

Số điện thoại:0946341857

Lĩnh vực phụ trách :Lao động - Thương binh và xã hội

Công chức Văn phòng - Thống kê

                       

Họ tên :Hoàng Huy Vĩ

Email :vihh.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 20/5/1983

Số điện thoại:0986681333

Lĩnh vực phụ trách : Công thương

Công chức Văn hóa - Xã hội

                       

Họ tên :Dương Văn My

Email :mydv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh : 08/4/1968

Số điện thoại:01699365638

Lĩnh vực phụ trách : Văn hóa, TDTT

Công chức Địa chính - xây dựng - nông nghiệp và môi trường

                                

Họ tên :Nguyễn Văn Thưởng

Email :thuongnv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh :12/3/1991

Số điện thoại:0978120391

Lĩnh vực phụ trách : Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công chức Địa chính - xây dựng

                          

Họ tên :Trần Văn Ái

Email :aitv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn

Ngày Sinh :29/10/1970

Số điện thoại:0949364087

Lĩnh vực phụ trách : Tài nguyện và môi trường

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3904

Tổng truy cập: 964203